Vedtægter for Fyns Valgmenighed

Navn og Hjemsted

§ 1 Menighedens navn er Fyens Valgmenighed. Menighedens hjemsted er Odense. Fyens Valgmenighed er stiftet i 2012 i henhold til ”lov om valgmenigheder” og hører som sådan under Den danske Folkekirke. Valgmenigheden skal arbejde under de for folkekirken gældende regler, herunder primært de særlige bestemmelser i ”lov om valgmenigheder”.

Bekendelsesgrundlag

§ 2 Grundlaget for arbejdet er de bibelske skrifter som Guds troværdige ord og Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter. 

Mission

§ 3 Valgmenigheden arbejder for at kalde mennesker i Odense og på Fyn til personlig tro og til at vokse i discipelskab og i tjeneste for Guds Rige i verden. Valgmenigheden arbejder i økumenisk åbenhed på et evangelisk-luthersk grundlag.

Medlemsskab

§ 4 Enhver, som skriftligt kan tilslutte sig valgmenighedens bekendelsesgrundlag og mission og som er med i menighedsfællesskabet kan efter en samtale med valgmenighedens præst og menighedsrådets godkendelse optages som medlem. 

Optagelse sker ved, at Valgmenighedspræsten påtegner anmeldelsen til provsten angående medlemskabet. Menighedsrådet kan beslutte at lægge ansvaret for godkendelse over på præsten.

Hjemmeboende børn under 18 år omfattes af medlemskabet. Dog skal børn over 15 år give deres samtykke. Medlemskab medfører ikke på nogen måde ret til andel i valgmenighedens formue.

§ 5 Medlemmer er forpligtet til at betale medlemsbidrag. Bidraget fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmer er ligeledes forpligtet til at give møde til generalforsamlingen. I tilfælde af forfald skal man skriftligt melde afbud til menighedsrådet. Medlemsbidrag betales fra og med det fyldte 18. år.

§ 6 Udmeldelse af valgmenigheden sker ved skriftlig anmodning til præst eller menighedsrådets formand. Udmeldelse sker med omgående virkning.

§ 7 Eksklusion af medlemmer kan ske hvis medlemmet ikke betaler medlemsbidrag eller kommer i modstrid med valgmenighedens bekendelsesgrundlag og mission 

Stk. 2: Ved restance af medlemsbidrag kan eksklusion finde sted 14 dage efter, at der har været sendt skriftligt påkrav om betaling af restancen. Menighedsrådet har ansvaret for at dette tilses.

Stk. 3: Ved modstrid med menighedens bekendelsesgrundlag eller mission kan et flertal på mindst 2/3 af menighedsrådets medlemmer ophæve medlemskabet. Eksklusionen kan af medlemmet ankes til førstkommende generalforsamling, og medlemmet genoptages straks, såfremt generalforsamlingen med 2/3 flertal stemmer for.

Generalforsamlingen

§ 8 Generalforsamlingen er valgmenighedens øverste myndighed og finder ordinært sted inden kirkeårets afslutning.  Menighedsrådet skal til generalforsamlingen fremlægge idéer og planer til realisering af valgmenighedens mission. 

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 2/3 af menighedsrådets medlemmer eller 1/4 af valgmenighedens medlemmer skriftligt begærer det.  Der gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling med den undtagelse at menighedsrådsmedlemmernes valgperiode udløber til næste ordinære generalforsamling.

§ 9 Menighedsrådet har ansvaret for at generalforsamlingen indkaldes korrekt. Indkaldelsen skal indeholde et udkast til dagsorden jf. vedtægterne og skal ske med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker med almindelig post til medlemmer. Alternativt kan det ske elektronisk for medlemmer der har accepteret det. 

§ 10 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år senest på dagen for generalforsamlingens begyndelse og som har været medlem i mindst 2 måneder inden generalforsamlingen. 

§ 11 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, medmindre vedtægterne siger noget andet. 

§ 12 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent ved formand for menighedsrådet
  • Valg af referent ved dirigenten
  • Årsberetning ved formand for menighedsrådet
  • Årsberetning ved Valgmenighedspræsten
  • Regnskab og budget ved kassereren
  • Valg til menighedsrådet ved dirigenten
  • Valg af revisor(er) ved dirigenten
  • Indkomne forslag ved dirigenten
  • Eventuelt ved dirigenten 

Stk. 2: Under evt. er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, (medmindre 2/3 af generalforsamlingen stemmer herfor.) 

Stk. 3: Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og skal foreligge som bilag til endelig dagsorden.

Stk. 4: Endelig dagsorden med præsentation af kandidater til menighedsrådet skal foreligge senest 10 dage før generalforsamlingens begyndelse.

§ 13 Medlemmer af og suppleanter til menighedsrådet vælges ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Medlemmer til menighedsrådet vælges for en periode på 2 år med hensyntagen til stk. 2-6. Der foretages skriftlig afstemning. Der skal skrives to navne på stemmesedlen svarende til de to, man ønsker valgt. 

Ved stemmelighed foretages lodtrækning

Stk. 2: Medlemmer af menighedsrådet er på valg, når deres valgperiode udløber. Genvalg er muligt. 

Stk. 3: Hvis menighedsrådet ikke er fuldtallig ved generalforsamlingens begyndelse eller hvis seneste generalforsamling har været ekstraordinær, udløber samtlige menighedsrådsmedlemmers valgperiode ved generalforsamlingens begyndelse. 

Stk. 4: Hvis stk. 3 i indeværende § træder i kraft vælges halvdelen (afrundet opad) af valgte menighedsrådsmedlemmer for en periode svarende til 2 ordinære generalforsamlinger og de næstfølgende indtil næste ordinære generalforsamling ifølge deres stemmetal, med undtagelse af de kandidater, der jf. stk. 6 stiller op som suppleanter. Disse føres på listen over suppleanter. 

Der vælges 2 suppleanter til menighedsrådet. Suppleantvalget gælder for 1 år.

Stk. 5: Suppleanter indtræder for udtrådte medlemmer af menighedsrådet i den rækkefølge, som følger deres stemmetal og følger derefter valgperioden gældende for det medlem, de indtræder for. Ved tilfælde af, at flere medlemmer af menighedsrådet udtræder på samme tid, afgør menighedsrådet, hvilket medlem den enkelte suppleant indtræder for. Det føres til protokols, hvilket medlem, den enkelte suppleant indtræder for og hvilken valgperiode, der gælder

Stk. 6: En kandidat, der på generalforsamlingen eller skriftligt udtrykker ønske om alene at stille op som suppleant, indgår som suppleant på samme vilkår som andre suppleanter.

§ 14 Alle medlemmer, som ifølge § 10 har stemmeret, er valgbare til menighedsrådet og som suppleanter.

§ 15 Anmeldelse af kandidater til menighedsrådet foregår skriftligt og skal være menighedsrådsformanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

§ 16 Menighedsrådet konstituerer sig ved første menighedsrådsmøde med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kasserer kan dog udpeges blandt ikke-menighedsrådsmedlemmer.

I så fald kan kassereren deltage i menighedsrådets møder, dog uden stemmeret.

§ 17 Der skal indkaldes til stiftende generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sendes elektronisk til medlemmer af ”Forening til oprettelse af en valgmenighed i Odense med tilknytning til Dansk Oase”. Det skal tilses at medlemmer har mulighed for at modtage indkaldelsen med almindelig post. Derudover offentliggøres indkaldelsen på ovennævnte forenings hjemmeside.

Stk. 2: Endelig dagsorden med præsentation af kandidater til menighedsrådet skal foreligge senest 10 dage før stiftende generalforsamlingens begyndelse.

Stk. 3: Halvdelen (afrundet opad) af menighedsrådsmedlemmerne vælges for en periode svarende til 2 ordinære generalforsamlinger og de næstfølgende indtil næste ordinære generalforsamling ifølge deres stemmetal.

Der vælges 2 suppleanter til menighedsrådet. Suppleantvalget gælder for 1 år.

Menighedsrådet

§ 18 Menighedsrådet består af 6 på generalforsamlingen valgte medlemmer samt valgmenighedspræsten, som er fuldgyldigt medlem med stemmeret – dog ikke i forhold, der vedrører hans egen ansættelse. Menighedsrådet afgør dette. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

§ 19 Menighedsrådet har det overordnede ansvar for menighedens funktion i henhold til nærværende vedtægter. Menighedsrådet er ansvarlig for, at menigheden arbejder i overensstemmelse med §§ 1-3. Menighedsrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er tilstede på menighedsrådsmødet.

§ 20 Menighedsrådet udfærdiger ved dets konstituering en forretningsorden, hvor dets ordinære møder fastlægges for et år ad gangen. Der skal minimum afholdes 4 møder pr. år, hvor valgmenighedens økonomi drøftes. Forretningsordenen skal endvidere indeholde beskrivelser af ansvarsområder for formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2: Ekstraordinære menighedsrådsmøder kan indkaldes med mindst 10 hverdages varsel af formanden og præsten i fællesskab eller 1/3 af menighedsrådet. Varselsperiode samt mødetid kan ikke falde sammen med præstens ferie. Varselsperioden kan dog mindskes efter menighedsrådets beslutning, såfremt samtlige medlemmer af menighedsrådet giver skriftligt samtykke hertil.

§ 21 Formanden er ansvarlig for, at der føres protokol for menighedsrådets arbejde. Dette indbefatter beslutningsreferat af samtlige møder i menighedsrådet og officiel korrespondance i forbindelse med menighedsrådets arbejde.

Tegning og økonomisk ansvar

§ 22 Menighedsrådet er ansvarlig for, at der føres regnskab over menighedens økonomi.

§ 23 Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres ved revisor.

§ 24 Valgmenigheden tegnes af valgmenighedspræsten for udskrivninger op til 25.000 kr. For udskrivninger til præsten selv eller familie tegnes valgmenigheden af præsten for udskrivninger op til 1.000 kr. Udskrivninger udover ovennævnte grænser tegnes af kasserer og menighedsrådsformand i forening.

§ 25 Køb og salg af fast ejendom tegnes af kasserer og menighedsrådsformand i forening, såfremt menighedsrådet med almindeligt flertal kan godkende handlen.

Præsten

§ 26 I respekt for valgmenighedsloven arbejder præsten efter den for folkekirken gældende orden. 

§ 27 Valgmenighedspræsten er ansvarlig for den teologiske linje og skal sikre menighedsomsorgen. Derudover kan præsten af menighedsrådet pålægges den daglige ledelse eller dele heraf.

§ 28 Valgmenighedspræsten kan ikke være formand eller kasserer for valgmenigheden.

Ansættelser og afskedigelser

§ 29 Ansættelsesforhold for lønnede medarbejdere følger af de for arbejdsmarkedet gældende regler og varetages af menighedsrådet. 

Stk. 2: Præsten kan være daglig leder, og varetage ansættelsesforhold, hvis det uddelegeres af menighedsrådet. Hvis præsten gøres til daglig leder skal dette indføres i hans kontrakt.

§ 30 Menighedsrådet ansætter præster efter høring på et menighedsmøde. Beslutning om ansættelse af præst kræver 5/6 flertal i menighedsrådet. 

Stk. 2: Et valgt medlem af menighedsrådet kan ikke samtidig være kandidat som præst til valgmenigheden, men har mulighed for at trække sig fra menighedsrådet, hvorefter suppleanten indtræder.

§ 31 Valgmenighedspræsten kan alene afskediges med 2/3 flertal i menighedsrådet og efterfølgende 2/3 flertal på menighedsmøde.

Stk. 2: I sager vedr. denne paragraf har præsten ikke stemmeret i menighedsrådet og dennes stemme tæller ikke med i beregningen af det fornødne flertal.

§ 32 Menighedsmøde vedrørende ansættelse og afskedigelse af valgmenighedspræsten skal indkaldes med 4 ugers frist. Indkaldelse sker med almindelig post til medlemmer. Alternativt kan det ske elektronisk for medlemmer der har accepteret det.

§ 33 Andre medarbejdere kan ansættes af menighedsrådet med behørig jobbeskrivelse. Ansvaret kan dog uddelegeres til præsten. 

Vedtægtsændringer

§ 34 Ændring af vedtægterne forudsætter 2/3 flertal af afgivne stemmer på generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne er endeligt gyldige når biskoppens godkendelse foreligger, jvf. Valgmenighedsloven § 5. 

Hæftelse

§ 35 For valgmenighedens forpligtelser hæfter valgmenigheden med valgmenighedens formue. Der påhviler ikke valgmenighedens medlemmer eller menighedsrådet nogen personlig hæftelse for valgmenighedens forpligtelser af enhver art.

Ved medlemskabets ophør eller ved dødsfald løses medlemmet eller dets bo fra dets forpligtelser over for valgmenigheden og har heller intet krav over for valgmenigheden eller andel i dens aktiver. 

Opløsning

§ 36 Opløsning af valgmenigheden kræver 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum.  

Stk. 2: I tilfælde af opløsning, overgår valgmenighedens midler efter sidste generalforsamlings beslutning til et kirkeligt formål i Danmark, som ikke strider imod den evangelisk- lutherske kirkes bekendelse.