Vedtægter for BUO Fyn

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er BUO Fyn
Stk. 2: BUO Fyn er en selvstændig forening, som har hjemsted i Odense kommune. Foreningen er en lokalgruppe under landsforeningen Børne‐ og UngdomsOase og tilslutter sig dennes formål.

§ 2 Formål

BUO Fyn arbejder for at styrke og inspirere børne‐ og ungdomsarbejde gennem fornyelse, udrustning og mission på evangelisk luthersk grundlag/folkekirkeligt grundlag. Herunder arbejder lokalgruppen særligt for, at børn, teenagere og unge i Odense må

 • deltage aktivt i møder, smågrupper, events og lejre med undersvisning, sang/musik og socialt fællesskab.
 • lære at engagere sig og tage lederansvar i kirke og samfund
 • have fællesskab med kristne fra andre kirkesamfund – lokalt og globalt
 • undervises til at forstå og være i dialog omkring det kristne livssyn på en kulturrelevant måde
 • opleve sig som en del af et lokalt fællesskab og herigennem udbygge deres sociale netværk
 • opbygge personlige og faglige kompetencer
 • indgå i international udveksling med andre – herunder tværkulturel forståelse og integration
 • opmuntres til at tage ansvar for kirkens mission og diakoni – herunder social ansvarlighed overfor marginaliserede grupper i samfundet

§ 3 Medlemmer

Stk. 1: Enkeltpersoner uanset alder kan optages som medlemmer af foreningen. Man optages ved at indmelde sig via foreningens indmeldelsessystem og betale kontingent. Man indmelder sig samtidigt i den landsdækkende forening Børne‐ og UngdomsOase (BUO), og medlemmer har stemmeret til BUO’s årlige generalforsamling. Kopi af indmeldelsesblanket sendes til BUO.
Stk. 2: Medlemmer skal ved indmeldelse oplyse deres fødselsdato. Ved at betale kontingent bekræfter man at man fortsat ønsker at være medlem. Udmeldelse sker efter skriftlig anmodning. Efter 4 måneders restance er man automatisk udmeldt.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor der indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk. 2: Stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 14 år varetages stemmeretten af forældre/værge.
Stk. 3: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Velkomst og indledning
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Årsberetning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg:
  a. Af bestyrelsesmedlemmer
  b. Af en suppleant
  c. Af revisor
 10. Eventuelt

Stk. 4: Forslag til valg i henhold til dagsordenen, samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 5: Til bestyrelsen vælges mindst 3 personer på følgende måde: 1 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der over en 2 års periode vælges 1 det første år og 1 det andet år. Der vælges en suppleant for 1 år ad gangen. Den siddende leder af børnekirken i Fyns Valgmenighed er født medlem af bestyrelsen.
Valgbar er medlemmer over 14 år, samt forældre til medlemmer under 14 år.
Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2/3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelse sker med 3 ugers varsel. I øvrigt gælder alle regler som ved afholdelse af ordinær generalforsamling.
Stk. 7: Der føres en skriftlig protokol over forhandlingerne på generalforsamlingerne.
Stk. 8: Beslutninger på generalforsamling træffes ved almindeligt flertal af de på generalforsamling fremmødte.
Stk. 9: Revisor vælges for et år ad gangen.

§ 5 Bestyrelse

Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer efter hver generalforsamling. Kasserer kan dog udpeges blandt ikke- BUO bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf skal formanden eller næstformanden være den ene. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3: Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§ 6 Økonomi

Stk. 1: Foreningen fører et selvstændigt regnskab, der som minimum består af en kasserapport, med opgørelse af årets indtægter og udgifter, og en resultatopgørelse, hvor summen af indtægter og udgifter, resultater samt en eventuel kasse‐ og bankbeholdning opgøres for det pågældende år.
Stk. 2: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal foreligge senest 1. marts i det efterfølgende kalenderår og sendes i kopi til BUO. Årsregnskabet forsynet med revisorernes bemærkninger forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen.
Stk. 3: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke de enkelte medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 7 Vedtægtsændringer og ophør

Stk. 1: Foreningen kan opløses såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på 2 hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler et tilsvarende arbejde i Odense Kommune.
Stk. 2: Ændringer i vedtægten skal for at have gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet blandt de tilstedeværende stemmeberettigede deltagere. Således vedtaget på foreningens generalforsamling.